آن مرد آمد

آن مرد با پرایدی مشکی  آمد

آن مرد با پرایدش بی محافظ  آمد

آن مرد در میان سیل تهمت ها در میدان فاطمی آمد

آن مرد از سرکار آمد

آن مرد پس از یک روز کار با خستگی آمد

آن مرد با لبخند آمد

آن مرد صمیمی آمد

آن مرد مردمی آمد

آن مرد بی صدا آمد

آن مرد جوگیر نیآمد

آن مرد برای خدمت آمد

آن مرد خودش آمد

آن مرد به زور آمد

آن مرد مهربان آمد

آن مرد هیئتی آمد

آن مرد بی بحث و جدل آمد

آن مرد پس از دفاع مقدس  آمد

آن مرد با پایی که جا ماند آمد

آن مرد در حال لنگان لنگان آمد

آن مرد مقاوم آمد

آن مرد با بوی شهدا آمد

آن مرد در راه شهدا آمد

آن مرد با حسرت شهادت آمد

آن مرد با یادگار جبهه ها آمد

آن مرد با یاد خمینی آمد

آن مرد با پیمان استوار با امام آمد

آن مرد با کمربند محکم در راه آمد

آن مرد با بغض جام های زهر آمد

آن مرد با یاد خیانت اکبران آمد

آن مرد از بیت رهبری و وزارت خارجه آمد

آن مرد با عشق سیدعلی آمد

آن مرد برای رهرویی راه ولایت آمد

آن مرد سمعا و طاعتای سیدعلی آمد

آن مرد چون یار خراسانی آمد

آن مرد دلبسته مراد خراسانی خود آمد

آن مرد برای زدودن غربت علی آمد

آن مرد با یاد دوران اصلاحات آمد

آن مرد برای امام و تاریخ و موزه نرفتن آمد

آن مرد برای آزادی در اسلام آمد

آن مرد برای اسلام در آزادی نیآمد

آن مرد برای خدا آمد

آن مرد برای گسترش اسلام آمد

آن مرد برای رهانیدن مسلمانان آمد

آن مرد برای صدور انقلاب آمد

آن مرد درد فقر و استضعاف چشیده آمد

آن مرد برای پابرهنگان آمد

آن مرد برای کوخ نشینان آمد

آن مرد برای کاخ نشینان نیآمد

آن مرد برای مرفهین بی درد نیآمد

آن مرد برای نرفتن به دوران سازندگی آمد

آن مرد برای تورم 49 درصدی نیآمد

آن مرد برای اقتصاد مقاومتی آمد

آن مرد برای مقاومت اقتصادی آمد

آن مرد برای سازندگی پولدارها نیآمد

آن مرد برای ساخت جیب های بیشتر نیآمد

آن مرد برای حیاتی طیبه آمد

آن مرد برای احیای مکتب آمد

آن مرد همراه با ذکر قانون آمد

آن مرد با هوای سوم تیر آمد

آن مرد برای عدالت آمد

آن مرد برای اجرای عدالت آمد

آن مرد برای حرافی عدالت  نیآمد

آن مرد برای خانه نشینی نیآمد

آن مرد برای دورکاری  نیآمد

آن مرد برای دل کاری آمد

آن مرد برای مقابله با فتنه ها آمد

آن مرد برای مقاومت و پیشرفت آمد

آن مرد برای انجام وظیفه آمد

آن مرد برای حصول نتیجه نیآمد

آن مرد برای له کردن زر و زور و تزویر آمد

آن مرد برای برائت از مشرکین آمد

آن مرد سلطه ستیزآمد

آن مرد حرف زور گوش نکن  آمد

آن مرد بعد از چند بار کله پا کردن اشتون آمد

آن مرد قبل از دیداری دوباره با اشتون آمد

آن مرد با ذله کردن 5+1 آمد

آن مرد با انرژی هسته ای  آمد

آن مرد برای غزه و لبنان آمد

آن مرد برای خط مقدم آمد

آن مرد چون صاعقه بر سر آمریکا آمد

آن مرد پرصدا در برابر دشمن آمد

آن مرد با هدف تل آویو و حیفا آمد

 

آن مرد برای تا انتهای خط آمد

آن مرد آمد ،  تا باز هم همگان بدانند که :

الیس الصبح بقریب  ......  آیا صبح بیداری نزدیک نیست؟

 

لله ، یاعلی.

 

/ 0 نظر / 14 بازدید