... می روند

آنان که یازده روز به خانه می روند

 

وآنان که در صف اعداء ، سبزجامه می روند

 

آنان که سال ها لقب مالک علی داشتند

 

وآنان که نان علی خورده ، باعمروعاص می روند

 

آنان که در کشاکش پیکار با یزید

 

سنگ حسین به سینه زده ، با بن زیاد می روند

 

وآنان که در قدیم می دویدند دنبال صلح!

 

اما نگه که با قدحان سوی رسول می روند

 

آنان که جام زهر دادند عاقبت به رسول

 

اینک به اسم ناجی سوی اقتصاد می روند

 

آنان که مکتب ایران به هر کوچه جار می زنند

 

جای علی و رسول،سوی اسفندیار می روند

 

ای از قبیله اعدا شده ولی همچنان رفیق

 

ملت نه سوی لات و ازی که سوی علی می روند

 

مارا پیامبر قبیله ی سلمان خطاب کرد

 

مستضعفیم و اینها به کوچه قارون نمی روند

 

کوچه همان و علی همان و راه همان

 

ملت به غیر علی خیمه ی دیگر نمی روند

 

تنها کسی که به جاده است همراه ما

 

دکتر جلیلی است و آنان به شانه می روند

/ 0 نظر / 21 بازدید